Metalografická laboratoř

Metalografická laboratoř tvoří součást akreditovaných Laboratoří CZ FERMET.

Laboratoř komplexně hodnotí mikroskopické vlastnosti vzorků, polotovarů nebo finálních výrobků. Výroba metalografických vzorků je zajištěna vlastní přípravnou vzorků a dále brusírnou, leštírnou a leptárnou pro optickou metalografii.

Výsledky zkoušek jsou zaznamenávány do zkušebního protokolu v české nebo anglické verzi, který je dle požadavku zákazníka možné doplnit o fotodokumentaci.

Pro zajištění provozu minimálně v rozsahu akreditace podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 je plně vybavena potřebným zkušebním zařízením, které obsluhují pracovníci s odpovídajícím vzděláním a mnohaletými zkušenostmi v oboru.

Akreditované zkoušky jsou uvedeny v oddílu „AKREDITACE“ – Osvědčení o akreditaci vydané ČIA, o.p.s. č.290/2021 dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

Rozsah činnosti

Zkoušky mikročistoty

Stanovení obsahu nekovových vměstků je základním parametrem pro určení čistoty oceli. Provádí se v neleptaném stavu. Používáme různé normy a metody provádění v závislosti na materiálu a požadavcích zákazníka. Normy ASTM, ČSN ISO, ČSN, SEP pro rozdělení vměstků do skupin podle jejich morfologie, norma DIN zejména pro představu plošného obsahu všech vměstků, a norma GOST pro hodnocení ocelí primárně určených pro jadernou energetiku.

Dle norem:
DIN 50 602, ASTM E45, ČSN ISO 4967, GOST 1778, SEP 1572, ČSN 420471

Výsledky zkoušení:
stanovení mikroskopického stupně čistoty

Stanovení velikosti zrna oceli

Jedná se o základní zkoušku, která nám poskytuje předběžnou představu o chování materiálu při ohřevu na vyšší teploty a tak částečně predikovat míru zhrubnutí zrna při tepelném zpracování, které je zpravidla pro dosažení vhodných vlastností nezbytné. Provádíme podle všech norem, které se v oboru běžně používají. Dále možnost stanovení skutečného-feritického zrna v daném stavu.

Dle norem:
DIN 50 601, ASTM E112, ČSN EN ISO 643, ČSN 42 0462, GOST 5639-82

Výsledky zkoušení:
stanovení velikosti austenitického (nebo skutečného feritického) zrna

Stanovení hloubky oduhličení

Jedná se stanovení hloubky ovlivněné vrstvy, kdy působením vyšších teplot bez ochranné atmosféry (TZ, provozní podmínky) dochází k difuzi uhlíku a tím o jeho ochuzení v povrchových vrstvách, což ovlivňuje pevnostní vlastnosti materiálu. Provádíme metalografickou metodou podle všech běžných mezinárodních norem.

Dle norem:
ČSN EN ISO 3887, DIN 50 192, ASTM E1077, ČSN 42 0449

Výsledky zkoušení:
stanovení hloubky oduhličení metalografickou metodou

Zkoušky mikrostruktury

Provádíme stanovení – vyhodnocení mikrostruktury podle etalonů československých a mezinárodních norem, dále popisy mikrostrukturních fází ve všech stavech tepelného zpracování, kdy je možno stanovit bezchybný či nesprávný stav materiálu a také odhadnout zvolené technologické postupy při výrobě a zpracování. Samozřejmou součástí zkoušek je fotodokumentace struktur, která dosvědčuje pozorované skutečnosti.

Dle norem:
ČSN 42 0469, SEP 1520, SEP 1614, NADCA 207 (publikace NADCA 229)

Dle etalonů:
Chrysler, Böhler

Výsledky zkoušení:
vyhodnocení mikrostruktury a mikrohomogenity

Vybavení metalografické laboratoře

Optické mikroskopy

  • NEOPHOT 32 (2x)
  • NEOPHOT 21
  • Stereomikroskop Intraco Micro

Muflové pece

  • MP05-0 (1x)
  • MP05-1.1 (4x)

Metalografické brusky

  • Jean Wirtz (6x)
  • ATM SAPHIR 550
  • ATM SAPHIR 375