Mechanická zkušebna

Mechanická zkušebna tvoří součást akreditovaných Laboratoří CZ FERMET.

Provádí se zde zkoušení kovových materiálů, jehož cílem je získání parametrů, které definují mechanické vlastnosti zkoušeného materiálu. Jedná se o stanovení meze kluzu, meze pevnosti, tažnosti, kontrakce, tvrdosti, hodnoty absorbované energie.

Výsledky zkoušení jsou předávány formou zkušebního protokolu v české nebo anglické verzi. Na přání je možno protokol doplnit o fotodokumentaci nebo o grafický záznam průběhu zkoušky (týká se zkoušení tahem).

Pro zajištění provozu v rozsahu akreditace dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 je zkušebna vybavena odpovídajícím zkušebním zařízením. Obsluhu zajišťují pracovníci s potřebným vzděláním a mnohaletými zkušenostmi v oboru.

Zkušební tělesa pro potřeby zkušebny jsou vyráběna ve vlastním provozu, který je mimo rozsah akreditace.

Akreditované zkoušky jsou uvedeny v oddílu „AKREDITACE“ - Osvědčení o akreditaci vydané ČIA, o.p.s. č. 290/2021 dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

Rozsah činnosti

Zkouška tahem

Spočívá v deformování zkušebního tělesa tahovým zatížením obvykle do lomu.

Zkouška tahem za pokojové teploty

Dle norem: ČSN EN ISO 6892-1, ASTM A370

Výsledky zkoušení:
mez kluzu                       Reh, Rp
meze pevnosti                Rm
prodloužení                    A
kontrakce                       Z

Zkouška tahem za zvýšené teploty (do 700°C)

Dle norem: ČSN EN ISO 6892-2

Výsledky zkoušení:
mez kluzu                       Reh, Rp
meze pevnosti                Rm
prodloužení                    A
kontrakce                       Z

Zkouška rázem v ohybu metodou Charpy

Spočívá v přeražení zkušebního tělesa s vrubem (dané geometrie) jedním rázem kyvadlového kladiva. Provádí se za pokojové nebo za snížené teploty do -60°C.

Dle norem: ČSN EN ISO 148-1, ASTM E23

Výsledky zkoušení:
absorbovaná energie        KV, KU
vrubová houževnatost       KCV, KCU
příčné rozšíření
podíl smykového lomu

Zkouška ohybem

Spočívá v plastické deformaci zkušebního tělesa ohybem do předepsaného úhlu nebo do vzniku první trhliny. Provádí se za okolní teploty.

Dle normy: ČSN EN ISO 7438

Výsledky zkoušení:
specifikované příslušnou výrobkovou normou
zjišťování přítomnosti trhlin viditelných bez zvětšovacích pomůcek

Zkoušky tvrdosti

Základní zkoušky stanovení tvrdosti materiálů metodami podle Brinella, Rockwella a Vickerse s různým zatížením, které se volí podle zkoušeného materiálu a požadavku zákazníka.

Zkouška tvrdosti dle Brinella

Vnikací tělísko (kulička z karbidu Wolframu) se definovaným zatížením vtlačuje do povrchu zkušebního tělesa. Po odlehčení se na povrchu zkušebního tělesa měří průměr vtisku, na jehož základě se stanoví tvrdost zkoušeného materiálu. Zkouška se provádí za okolní teploty.

Dle normy: ČSN EN ISO 6506-1

Výsledky zkoušení:
tvrdost HBW
 
 
 

Zkouška tvrdosti dle Rockwella

Vnikací tělísko (specifikovaného tvaru, rozměru a materiálu) je vtlačováno do povrchu zkoušeného tělesa postupně ve dvou zatěžovacích úrovních (za přesně definovaných podmínek). Měří se konečná hloubka vtisku, na jejímž základě se stanoví hodnota tvrdosti zkoušeného materiálu. Zkoušení se provádí za laboratorní teploty.

dle norem ČSN EN ISO 6508-1 metodou HRC, HRB

Výsledky zkoušení:
tvrdost HRC, HRB
 

Zkouška tvrdosti dle Vickerse

Diamantové vnikací tělísko (tvaru jehlanu se čtvercovou základnou, o definovaném vrcholovém úhlu) se definovaným zatížením vtlačuje do povrchu zkušebního tělesa. Po odlehčení se na povrchu zkušebního tělesa měří délka úhlopříček vtisku. Na jejich základě se stanoví tvrdost zkoušeného materiálu. Zkouška se provádí za okolní teploty.

Dle normy: ČSN EN ISO 6507-1 (používané zatížení HV5, HV10, HV30)

Výsledky zkoušení:
tvrdost HV

Vybavení mechanické zkušebny

Stroje pro zkoušku tahem

 • Instron 4507
 • Instron 1196
 • Instron 5985

Stroje pro zkoušku rázem v ohybu

 • Charpy (Zwick RKP 300)
 • Charpy (Zwick HIT 300 P)

Tvrdoměry

 • Alpha HBW
 • TŠ Armalit
 • Škoda RB-1
 • Briro VA - Jominy
 • EMCO Test MU4 750
 • HV Armstrong
 • EMCO Test MIC 010

Profilprojektor

 • Carl Zeiss